با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر فاضل نظری

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد فاضل نظری

دانلود آهنگ هرکسی در دل من جای خودش را دارد

متن کامل شعر به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

دکلمه به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد

اهنگ که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

دانلود آهنگ تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

اهنگ با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر